Thiết bị lưu trữ DAS

Giá: 0 VND
Giá: 0 VND
Giá: 0 VND
Giá: 0 VND
Giá: 0 VND
Giá: 0 VND
Giá: 0 VND
Giá: 0 VND
RAM: 02GB, HDD: 500GB
Giá: 0 VND
RAM: 02GB, HDD: 500GB
Giá: 0 VND